چهارشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٩ فارسي|Italian
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
Title
iran
اصفهان - سي و سه پل
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
NewsletterSignup
نام :   
ایمیل :   
نگاهي به وضعيت و جايگاه معلولان در ايتاليا

 منبع :

 نويسنده : اکبر قولی    ایمیل : ghowli@gmail.com

 نوشته شده در تاريخ : 1389/09/20   ( آخرين ويرايش : 1389/09/20 )

 

تهیه و تدوين : اكبر قولي               (اسفتد 1382)               ترجمه: محسن يزداني

توانخواهان يا معلولان افرادي با دامنه كمترين تا بيشترين معلوليت جسمي، حركتي و يا ذهني دائم يا موقت هستند كه بخشي از اعضاي هر جامعه را تشكيل مي دهند.

جامعه توانخواهان از معلوليت جسمي كه مي تواند دامنه وسيعي از چشم تا انگشتان پا را شامل شود تا مدد خواهان ذهني كه گونه هاي متفاوتي را شامل مي شوند، همانند تمامي انسانهاي سالم نيازمند يك زندگي معمولي و آرام هستند كه در آن به نيازها و حساسيت هاي ويژه اين افراد پاسخ گفته شود.

نگاهي كوتاه به روش زندگي، مبلمان شهري و حتي قوانين در كشور هاي مختلف نشان دهنده اين موضوع است كه بيشتر يا تمام اين مقوله ها بر اساس نياز ها و بهره وري افراد سالم طراحي و اجرا شده است.

اين وضعيت سبب شده تا زندگي معلولان در كشورهاي مختلف با مشكلات فراواني روبرو شود. اما بعد از جنگ دوم جهاني و پيامد هاي ناشي از آن، براي جوامع انساني در غرب لزوم برخورداري توانخواهان از يك زندگي همسان با افراد سالم و پاسخگويي به نيازهاي آنان به صورتي فراگير مطرح شد كه در اين ميان كشورهاي مختلف بويژه امريكا و اروپا تلاش هاي زيادي را براي پاسخگويي به اين نيازها انجام دادند.

همزمان با اين اقدام ها كشورهاي مختلف با تدوين مقررات و قوانين لازم، كاهش هر چه بيشتر مشكلات توانخواهان در زمينه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي را در دستور كار خود قرار دادند كه زير بناي فعاليت هاي اساسي تر در اين حوزه قرار گرفته است.

پيشگيري از ايجاد معلوليت قبل از تولد، امنيت آفريني كاري و شهري براي كاهش ضريب احتمال بروز حوادث منجر به معلوليت، نقص عضو و بيماري هاي سخت از اين موارد است.

ايتاليا يكي از اين كشورهاست كه به علت مشاركت در جنگ دوم جهاني شاهد زندگي معلولان آسيب ديده از نبردها و بمبارانهاست كه علاوه بر آنان افراد ديگري نيز هستند كه به صورت مادرزادي، حوادث و بيماريها از معلوليت حركتي يا محدوديت ذهني برخوردارند.

به منظور تامين يك زندگي راحت و با كمترين دغدغه براي معلولان، بر اساس قانون 104 ايتاليا براي اين افراد حقوق خاصي در بخشهاي مختلف از جمله اجتماعي، مالي، تخفيف و بخشودگي مالياتي و همچنين اولويت شغلي در نظر گرفته است.

بر اساس اين قانون، ميزان برخورداري افراد معلول از اين حقوق بر اساس درصد معلوليتها تعيين مي شود كه معمولا در تعيين سطح آن، سختگيري نمي شود.

افرادي كه نام آنان در چارچوب اجرايي اين قانون گنجانده شود كارت شناسه معلولان دريافت مي كنند كه مزاياي مختلفي را در پي دارد.

مهمترين بخشهاي اين قانون تامين كننده نيازهاي معلولان در زمينه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي است.

با توجه به اين كه جامعه توانخواهان ايران مانند ديگر همنوعان خود نيازهاي ويژه اي دارند، احساس پاسخگوئي به اين ضرورتها هر روز بيشتر از گذشته احساس مي شود.

هر چند در ايران تشكيلاتي مانند سازمان بهزيستي و بنياد جانبازان تلاشهاي زيادي در زمينه پاسخگوئي به نيازهاي معلولان انجام داده اند ولي بايد گفت كمترين گامها براي ايجاد يك زندگي راحت جهت توانخواهان برداشته شده است.

وجود نيازهاي پاسخ گفته نشده فراواني در بخشهاي قانوني، حقوقي، شغلي، شهري، آموزشي بهداشتي و درماني بويژه رواني، نشانه هائي از پائين بودن سطح توجه به مبحث معلوليت و توانخواهي در ايران است.

نگاهي به ابعاد مختلف اين مقوله در كشورهاي پيشرفته جهان و اقدامهاي انجام شده مي تواند ضمن تجربه آموزي راه و روشهاي درست تر، پاسخگويي به نيازهاي توانخواهان را براي ما روشن تر كند.

با همين انگيزه ترجمه اي از مهمترين بخش هاي قانون و مقررات ايتاليا در مورد توانخواهان ارائه مي شود تا مورد استفاده دست اندركاران در اين بخش قرار گيرد.

البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه هنوز ايتاليا تا پاسخگويي كامل به نيازهاي معلولان فاصله زيادي دارد و به همين علت شهرداري ها و مسئولان خدمات عمومي به عنوان متوليان اصلي اين موضوع، سعي مي كنند زندگي راحت تري را براي آنان تدارك ببينند تا مشكلات معلولان هر چه بيشتر كاهش يابد.

 

 

قانون اصلي شماره 104 مورخ 1992/2/5 براي مددياري، جايگاه اجتماعي و حقوق افراد معلول

 

L. 5-2-1992 n. 104

Legge-quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

 

 

1. Finalità. 1- اهداف
2. Principi generali 2- اصول كلي   
3. Soggetti aventi diritto. 3- افراد مشمول حقوق
4. Accertamento dellhandicap 4- چگونگي بررسي و تاييد معلوليت
5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.        5- حقوق عمومي براي افراد معلول            
6. Prevenzione e diagnosi precoce 6- پيشگيري و تشخيص به موقع
7. Cura e riabilitazione 7- مداوا و توانبخشي           
8. Inserimento ed integrazione sociale 8- هماهنگي و ايجاد جايگاه در جامعه
9. Servizio di aiuto personale 9- خدمات كمك هاي شخصي
10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità 10- مداخله هاي به نفع افراد معلول در وضعيت هاي وخيم
 11. Soggiorno allestero per cure 11- اقامت در خارج براي درمان
12. Diritto alleducazione e allistruzione 12- حقوق آموزش و پرورش     
13. Integrazione scolastia 13- مدارس كمك آموزشي       
14. Modalità di attuazione dellintegrazione 14- چگونگي اجراي ايجاد جايگاه              
15. Gruppi di lavoro per lintegrazione scolastica 15- گروه هاي كاري براي اجراي ايجاد جايگاه تحصيلي در مدارس
16. Valutazione del rendimento e prove desame 16- ارزشيابي بازدهي و امتحانات
17. Formazione professionale 17- آموزش هاي تخصصي
18. Integrazione lavorativa 18- ايجاد جايگاه كاري
19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio 19- حقوق اجباري در مورد كاريابي(افراد مشمول حق داشتن كار قطعي)
20. Prove desame nei concorsi pubblici e per labilitazione alle professioni 20- امتحانات در كنكورهاي دولتي و امتحانات كسب جواز كار
21. Precedenza nellassegnazione di sede 21- حق تقدم در انتخاب محل   
22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato 22- بررسي و تاييد به منظور كسب مشاغل دولتي و خصوصي
23. Rimozione di ostacoli per lesercizio di attività sportive, turistiche e ricreative 23- رفع موانع براي اجراي فعاليت هاي ورزشي، توريستي و تفريحي
24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche 24- حذف و برطرف نمودن موانع ساختماني
25. Accesso alla informazione e alla comunicazione 25- دسترسي به اطلاعات و ارتباطات
26. Mobilità e trasporti collettivi.  26- جابجايي و حمل و نقل گروهي
27. Trasporti individuali 27- جابجايي و حمل و نقل فردي
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate 28- تسهيلات براي خودروي معلول            
29. Esercizio del diritto di voto 29- اعمال حق راي دادن
30. Partecipazione 30- مشاركت     
31. Riserva di alloggi 31- حق مسكن
32. Agevolazioni fiscali 32- تسهيلات مالياتي            
33. Agevolazioni 33- تسهيلات    
34. Protesi e ausili tecnici 34- اعضاي مصنوعي و كمك هاي فني
35. Ricovero del minore handicappato 35- بستري كودكان و نوجوانان معلول         
 36. Aggravamento delle sanzioni penali 36-  تشديد تنبيهات (جرايم) كيفري
 37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata 37- محاكم كيفري  افراد معلول
 38. Convenzioni 38- تفاهم نامه ها
39. Compiti delle regioni 39- وظايف استانداري ها       
40. Compiti dei comuni 40- وظايف شهرداري ها         
41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato 41- صلاحيت ها و وظايف وزارت امور اجتماعي و تشكيل كميته ملي براي اجراي سياست هاي متوجه معلولين
42. Copertura finanziaria 42- پوشش مالي  

 

 

1- اهداف  Finalità

دولت موظف است تمامي حقوق فرد معلول را مراعات و شرايطي را فراهم آورد كه فرد معلول در نهايت استقلال نسبت به امور اجتماعي خويش از قبيل آموزش، اشتغال و عمل نمايد.

دولت موظف است نسبت به رفع تمامي موانع و مشكلاتي كه بر سر راه فرد معلول وجود دارند و باعث مي شوند كه وي به حداكثر استقلال لازم و مورد نياز خود دسترسي پيدا نكند، اقدام نمايد.

دولت موظف است نسبت به جبران مواردي كه فرد معلول به علت بيماري خود نمي نتواند به طور كامل نسبت به اجراي آن مبادرت ورزد، اقدامات لازم را به عمل آورد.

همچنين دولت موظف است هر دليلي كه باعث انزوا و حذف فرد معلول از امور اجتماعي و شخصي خود مي گردد را پيگيري و در جهت بر طرف كردن آن مداخله نمايد.

 

2- اصول كلي Principi generali

موارد ذكر شده در اين قانون جهت رفع مشكلات موجود براي معلولين مي باشد و بر اساس بند 5 قانون اساسي كشور مصوبه 26 فوريه سال 1948 تنظيم گرديده است.

 

3- افراد مشمول حقوق Soggetti aventi diritto

اين قانون شامل افرادي مي باشد كه داراي محدوديت فيزيكي، رواني، حسي موقت و يا دائم بوده و به دليل اين محدوديت از فعاليتهاي اجتماعي محروم باشند.

اين قانون در مورد خارجي هايي كه در ايتاليا سكونت دارند نيز صدق مي كند و ارائه هرگونه خدمات به آنان در چهار چوب قوانين بين المللي لازم الاجرا مي باشد.

فرد معلول به تناسب معلوليت و توانائيهاي خويش مي تواند يك سري از خدماتي كه براي وي در نظر گرفته شده را طلب كند.

 

4- چگونگي بررسي و تائيد معلوليت Accertamento dell’handicap

نحوه بررسي و تعيين ميزان معلوليت فرد به عهده كميسيوني است كه واحد بهداري محل سكونت فرد معلول تشكيل داده و ميزان معلوليت فرد را مشخص مينمايد. اعضاي تشكيل دهنده اين كميسيون عبارتند از: يك نماينده از سازمان تامين اجتماعي و يك كارشناس تشخيص معلوليت.

 

5- حقوق عموي براي افراد معلول Principi generali per I diritti della persona handicapata

جهت رفع علل معلوليت و تقويت خود كفائي فرد معلول در رابطه با ارتباطات اجتماعي وي، موارد  ذيل لازم الاجرا ميباشد:

تقويت تحقيقات علمي، ژنتيك و بيوپزشكي از طريق دانشگاهها با اختصاص بودجه لازم توسط نهادهاي دولتي و خصوصي

ضمانت ارائه خدمات اجتماعي، انجام آزمايشات و درمانهاي مربوط به معلوليت

ضمانت ارائه خدمات پزشكي و درماني سريع

ضمانت ارائه تمامي اطلاعات، نتايج و بررسيها و آزمايشات انجام شده بر روي فرد معلول به خانواده وي

خانواده فرد معلول جهت انتخاب نوع تحقيقات و آزمايشات بر روي فرد معلول بايد ضمانت همكاري را بدهند

ضمانت جهت پيشگيريهاي اوليه و ثانويه در تمامي مراحل تكامل و رشد كودك، جهت جلوگيري از بروز يا روند افزايش معلوليت در كودك

بكارگيري تمامي امكانات موجود سيستم بهداري كشور جهت حمايت و درمان فرد معلول و ضمانت اين كه در صورت نياز از امكانات ديگر سازمانها نيز بهره گيري شود

ضمانت به فرد معلول و خانواده وي جهت ارائه هرگونه خدمات و حمايت روحي-رواني و سرويسهاي كمكي شخصي و خانوادگي و در موارد نياز حتي ارائه كمك مالي

بكار گيري تمامي امكانات از طريق انجمنها و نهادهاي مربوطه جهت يافتن حداكثر استقلال براي فرد معلول

ضمانت واگذاري حق انتخاب خدمات متناسب با فرد معلول به معلول، حتي اگر در خارج از حيطه كشوري باشد

بكار گيري تمامي امكانات جهت رفع موانعي كه باعث انزواي فرد معلول از فعاليتهاي اجتماعي مي شود

 

6-پيشگيري و تشخيص به موقع  Prevenzione e diagnosi precoce

كليه مراقبتها جهت پيشگيري از معلوليت و آزمايشات كلينيكي مربوط به آن در چهار چوب برنامه هاي پيشگيري و تشخيص به موقع، مصوبه وزارت بهداري كشور صورت مي گيرد كه به شرح ذيل مي باشد:

اطلاع رساني و آموزش بهداشتي مردم در مورد عوامل ايجاد معلوليت و پيشگيري هائي كه در مرحله ايجاد نطفه، بارداري، زايمان و دوران نوزادي جهت جلوگيري از معلوليت مي بايست انجام گيرد

انجام مرحله زايمان با رعيت كامل موارد مورد نياز مادر و نوزاد

نشخيص و رفع علل محيطي يا كاري كه باعث ايجاد معلوليت مي شوند

ارائه خدمات مشاوره پزشكي يا ژنتيكي جهت جلوگيري از عوامل ايجاد معلوليت

كنترلهاي مرتب در زمان بارداري و تشخيص و درمان مواردي كه به معلوليت نوزاد منجر مي شوند

مراقبتهاي دائم در زمان بارداري، زايمان و تولدهاي با ريسك بالا

در زمان نوزادي، مراقبتهاي لازم و انجام آزمايشات باليني در مورد كنترل و تشخيص علل معلوليت اجباري مي باشد

در راستاي تشخيص و پيشگيري از وقوع معلوليت، از مهد كودكها و كودكستانها به عنوان مراجعي كه كنترل و مراقبتهاي لازم در آن اجباري ميباشد ميتوان نام برد كه در اين مراكز كنترل اجباري در موارد ذيل بايد انجام گيرد:

كنترل در بدو تولد، كنترل روز هشتم و سي ام، كنترل ماه هاي ششم و نهم و بعد از كامل كردن يكسال

اين كنترلها هر دو سال يكبار تكرار و نتيجه آن در دفترچه بهداشت كودك كه در كودكستانها و مدارس ابتدائي براي هر كودك در نظر گرفته شده است ثبت مي گردد

دولت موظف است در جهت رفع علل معلوليت، تمام موارد ايمني را خصوصا در مورد انجام واكسيناسيون بر عليه سرخجه به عمل آورد.

 

7-مداوا و توانبخشي Cura e riabilitazione

درمان و توانبخشي فرد معلول در چهارچوب توانائي و امكانات بهداري انجام مي گيرد كه نخست با ارزشيابي توانائيهاي فرد معلول و با  بهره گيري از كمكهاي خانواده معلول، موارد ذيل را ضمانت ميكند:

اعمال جراحي و درمانهاي ضروري جهت توانبخشي به فرد معلول و ارائه خدمات درماني در منزل

ارائه تجهيزات و پروتزهاي مورد نياز فرد معلول و خدمات تعميري آن

واحدهاي بهداري موظف به ارائه اطلاعات كامل در مورد خدمات و سرويسهاي در نظر گرفته شده جهت فرد معلول هستند

 

8-هماهنگي و ايجاد جايگاه در جامعه Inserimento ed integrazione sociale

هماهنگي جهت ايجاد جايگاه در جامعه براي فرد معلول بدينگونه امكان پذير مي باشد:

مداخله در زمينه هاي اجتماعي، روحي، رواني و خدمات رساني اجتماعي و پزشكي در منزل و همچنين كمكهاي مالي جهت حمايت از معلول

ارائه خدمات و كمك به فرد معلول خواه موقت يا دائمي

مداخله مستقيم جهت اطمينان يافتن از اين كه فرد معلول بتواند به تمام دفاتر و ادارات دولتي و خصوصي وارد شود و رفع هرگونه مانع فيزيكي يا شهري كه مانع از ورود فرد معلول به دفاتر و ادارات عمومي مي شوند

حصول اطمينان از نحوه اطلاع رساني در مورد حق تحصيل خصوصا چگونگي نحوه آموزش تحصيلي ويژه معلولين  توسط اساتيد متخصص كه كيفيت كاري آنان نيز دائما كنترل مي گردد

تهيه تجهيزات و آموزش افراد ويژه جهت پر كردن ايام فراغت معلولين و برگزاري برنامه هاي ورزشي

ضمانت ايجاد شغل و فضاي شغلي مناسب براي فرد معلول

ضمانت ايجاد امكان استفاده از وسايل نقليه عمومي و يا در اختيار گذاشتن وسايط نقليه ويژه معلولين

ضمانت ايجاد فضاي مناسب زندگي جهت افراد معلولي كه فاقد امكانات زندگي يا خانوادگي هستند حتي به صورت موقت

ضمانت ايجاد مراكز و نهادهاي ويژه آموزشي زير نظر وزارت بهداري

ضمانت هماهنگ كردن فعاليتهاي فوق آموزشي جهت معلولين

 

9- خدمات كمك هاي شخصي Servizio di aiuto personale 

خدمات و كمكهاي شخصي به شهروندان معلول فقط از طريق اداره هاي شهرداري و يا واحدهاي بهداري منطقه و در چهار چوب امكانات قابل ارائه مي باشند.

فرد معلول ميتواند علاوه بر خدمات ارائه شده توسط بهداري منطقه، از ديگر سرويسهاي ارائه شده توسط بهداري كل كشور نيز استفاده كند.

 

10- مداخله هاي به نفع افراد معلول در وضعيت هاي وخيم .Interventi a favore di persone con handicap in

شهرداريها و اداره هاي وابسته به آن و همچنين واحدهاي بهداري در حيطه وظايف خود و با توجه به امكانات موجود مي توانند در مورد اعطاي حقوق فرد معلول در زمينه هاي اجتماعي و تحصيلي دخالت كنند.

نهادهاي فوق الذكر مي توانند مستقيما نسبت به ارائه هر گونه خدمات به فرد معلول اقدام كنند.

نهادهاي فوق الذكر مي توانند با انجمنها و يا سازمانهائي كه قادر به ارائه خدمات مورد نياز باشند مستقيما ارتباط داشته باشند.

اين انجمنها و سازمانها نيز مي توانند مستقيما و بدون مجوز مقامات استاني، نسبت به هرگونه حمايت از شهروندان معلول اقدام كنند.

انجمنها و سازمانهائي كه جهت ارائه خدمات انتخاب مي شوند، بايستي قابليت ارائه خدمات به صورت مدام و با كيفيت مناسب را داشته باشند.

جهت حمايت و سرويس دهي به شهروندان معلول، تصويب هر گونه پروژه ساختماني كه توسط نهادهاي دولتي و خصوصي ارائه مي شوند، با شرط اين كه ساختمان حداقل به مدت بيست سال قابليت ارائه خدمات و سرويس دهي به معلولين را داشته باشد، ممكن خواهد بود.

 

11-اقامت در خارج براي درمان Soggiorno allestero per cure

در مواردي كه نياز به بستري شدن معلول در مراكز درماني فوق تخصصي در خارج از كشور باشد، كليه هزينه هاي درماني فرد معلول در مركز درماني و هزينه هاي اقامت همراه وي در هتلهاي داراي قرارداد با مركز درماني در قالب قوانين وزارت بهداري كشور قابل پرداخت مي باشد.

 

12- حقوق آموزش و پرورش Diritto alleducazione e allistruzione  

براي كودكان تا سن سه سالگي حق مهد كودك ضمانت ميگردد.

دولت حق تحصيل براي شهروندان معلول را در مدارس ابتدائي، راهنمائي، متوسطه و دانشگاه ضمانت ميكند.

هدف از تحصيل در مدارس، تكامل توانائيهاي فرد معلول در جهت درك مفاهيم، ارتباطات و روابط اجتماعي مي باشد.

موانعي از قبيل مشكل درك مفاهيم و ديگر مشكلات ناشي از معلوليت، نميتوانند مانع از حق آموزش و پرورش به فرد معلول گردند.

به محض تشخيص معلوليت دانش آموزي بر اساس آزمايشات انجام شده توسط مراكز ذيصلاح،  بايستي نسبت به برنامه ريزي آموزشي توسط مربي متخصص مدرسه و متخصص روانشناسي كودك در چهار چوب قوانين وزارت بهداري با بهره گيري از كمك والدين دانش آموز و با توجه به قدرت فراگيري وي جهت تقويت توانائي و جبران توانائيهاي از دست رفته وي و با رعايت نكات فرهنگي و مذهبي دانش آموز اقدام شود.

براي تشخيص اين كه برنامه در نظر گرفته شده براي دانش آموز مفيد واقع شده يا خير، به صورت دوره ائي آزمونهائي توسط مربيان، متخصصين وزارت بهداري و والدين، از دانش آموز به عمل آورده مي شود.

جهت دانش آموزان معلولي كه بنا به دلايل بيماري نتوانستند دوران آموزش تحصيلي اجباري را بگذرانند، وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت بهداري موظف به برگزاري كلاسها و دوره هاي آموزشي ويژه جهت جبران غيبت اين دانش آموزان از كلاسهاي درس ميباشند و در پايان هر دوره گواهي هاي پايان دوره تحصيلي به آنان واگذار مي گردد كه كاملا برابر با ديگر گواهي هاي پايان تحصيلي، ارزشيابي مي گردند.

 

13-مدارس كمك آموزشي Integrazione scolastia

آموزش تحصيلي دانش آموز معلول و نحوه استفاده از مدارس كمك آموزشي در قالب قوانين مصوبه وزارت بهداري و از طرق ذيل امكان پذير مي باشد:

از طريق برنامه هاي هماهنگ شده بين مدارس و واحدهاي بهداري هر منطقه در زمينه هاي آموزشي، تحقيقي  و ورزشي.

از طريق امكانات موجود در مدارس و دانشگاهها از نظر تجهيزات فني، كه در صورت عدم وجود امكانات مذكور ميتوان از امكانات ديگر مراكز بهره گيري كرد.

از طريق برنامه ريزي شخصي كه دانشگاه مي بايست مطابق با امكانات در مورد فرد معلول به عمل آورد.

از طريق تجربيات انجام شده در كلاسهائي با حضور دانش آموز معلول

 

14-چگونگي ايجاد جايگاه Modalità di attuazione dellintegrazione

وزارت آموزش و پرورش در رابطه با برگزاري دوره هاي باز آموزي ويژه مربياني كه در زمينه آموزش دانش آموزان معلول فعاليت ميكنند، بايد با وزارت دانشگاه همكاري لازم را به عمل آورد. همچنين وزارت آموزش و پرورش بايد در موارد ذيل نيز اقدام لازم را به عمل آورد:

برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه معلولين قبل از شروع دوره راهنمائي

برگزاري كلاس هاي شخصي آموزشي فوق برنامه ويژه معلولين

ضمانت دائمي بودن اجراي دوره هاي فوق برنامه در بين مقاطع مختلف تحصيلي

ذكر نام دوره هاي آموزشي كه آزمون دهنده در طول دوران تحصيل گذرانده در ديپلم پايان دوره تخصصي تحصيلي، توسط مراكز آموزشي كه بعد از پايان دوره، نسبت به صدور ديپلم پايان دوره تخصصي تحصيلي اقدام ميكنند

 

15-گروه هاي كاري براي ايجاد جايگاه تحصيلي در مدارس Gruppi di lavoro per lintegrazione scolastica

اعضاي كادر آموزشي هر مدرسه را افراد ذيل تشكيل ميدهند:

يك بازرس فني، به عنوان برنامه ريز تحصيلي، يك كارشناس مدرسه، دو كارشناس انتخاب شده توسط نهادهاي منطقه ائي، دو كارشناس از طرف واحدهاي بهداري منطقه ائي و سه كارشناس انتخاب شده توسط انجمن معلولين، كه انتخاب اعضاي فوق هرسه سال يكبار انجام مي پذيرد.

در هر واحد آموزشي علاوه بر اعضاي فوق، گروههاي ديگري شامل اعضاي كادر آموزشي، پرسنل خدمات، والدين و دانش آموزان نيز وجود دارند كه وظيفه دارند جهت پيشبرد روند آموزش در مدرسه با هم همكاري داشته باشند.

اعضاي ذكر شده در بند يك اين قانون مي بايست جهت ارائه مشاوره و نظارت بر اجراي مفاد قوانين مصوبه وزارت آموزش و پرورش و بهداري با ديگر اعضاي كادر آموزشي همكاري داشته باشند.

گروههاي كاري هر واحد آموزشي مي بايست هر سال گزارشي از برنامه هاي خود را به وزارت آموزش و پرورش و استانداري اعلام كنند و استانداري نيز ميتواند جهت روند پيشرفت برنامه، درخواست ارسال تحقيقات لازمه را به عمل آورد.

 

16-ارزشيابي بازدهي و امتحانات  Valutazione del rendimento e prove desame

جهت ارزشيابي دانش آموزان معلول، معلمين ميباست ارزشيابي آنان را بر اساس برنامه هاي آموزشي در نظر گرفته شده براي آنان به عمل آورند.

در هر مركز آموزشي بر اساس آموزشهاي داده شده به دانش آموز معلول، بايستي يك برنامه امتحاني آماده شده از قبل وجود داشته باشد.

در موقع برگزاري امتحان دانش آموز معلول، بايستي نسبت به محدوديت وي زمان بيشتري جهت امتحانات كتبي داده شود.

در موقع برگزاري امتحانات دانش آموزان و دانشجويان معلول، بايستي خدمات مورد نياز آنان داده شود.

در دانشگاهها مي بايست يك استاد از طرف رياست دانشگاه جهت پيگيري موارد مورد نياز و حمايت از دانشجويان معلول انتخاب گردد.

 

17- آموزش هاي تخصصي Formazione professionale

تمامي استانها ميبايست جهت ثبت نام از معلولين متقاضي گذراندن دوره هاي آموزشي تخصصي اقدام نمايند و در صورتي كه فرد معلول قادر به گذراندن اين دوره ها همراه ديگر افراد نباشد، كليه مراكز آموزش تخصصي ميبايست جهت برگزاري دوره ويژه آنان اقدام نمايند.

مراكز آموزش تخصصي بايستي كه توانائي فرد معلول مشغول تحصيل را در نظر داشته باشند و مطابق آن حتي نسبت به برگزاري دوره هاي ويژه آنان نيز اقدام نمايند.

در هر مركز آموزش تخصصي، دوره هائي جهت افراد معلولي كه قادر به پيگيري دوره به صورت عادي نيستند برگزار مي گردد. در صورت لزوم اين دوره ها در مراكز توانبخشي نيز مي توانند برگزار گردند.

در پايان هر دوره، مراكز آموزشي موظفند كه گواهي نامه پايان دوره را براي فرد معلول صادر كنند كه ارزش آن برابر با گواهينامه هاي صادر شده عادي ميباشد.

 

18-ايجاد جايگاه كاري Integrazione lavorativa

به مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تمامي نهادها و مراكز آموزشي كه در محدوده استاني كشور هستند موظفند در اساسنامه هاي خود، قوانين لازم جهت سهولت و تسريع بخشيدن در بكار گيري افراد معلول را درج كنند.

مدارك لازم جهت صدور مجوز كار براي معلولين علاوه بر مدارك معمول به قرار ذيل ميباشند:

داشتن شخصيت حقيقي و حقوقي بر اساس مجوز صادره از دادگستري.

ارائه ضمانت مبني بر توانائي انجام اموري كه به وي محول مي گردد.

ثبت نام جهت اخذ مجوز كار كاملا ضروري مي باشد.

استانها مي توانند در چهار چوب قانون، تغييرات مناسب و محدود را براي سهولت و تسريع بخشيدن در امر كاريابي افراد معلول در قوانين كاري بدهند و همچنين جهت كارفرماياني كه به استخدام افراد معلول مبادرت ميورزند تسهيلات ويژه قائل شوند.

 

19- افراد مشمول حق داشتن كار قطعي Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

افراد معلول از حقوق يكسان و برابر با افراد عادي جهت استخدام كاري برخوردار هستند.

نحوه تشخيص توانائي كاري فرد معلول به عهده كميسيوني است متشكل از يك متخصص اعصاب و يك متخصص روانشناس يا روانپزشك.

 

20- امتحانات در كنكورهاي دولتي و امتحانات كسب جواز كار  Prove desame nei concorsi pubblici e        per labilitazione alle professioni  

فرد معلول مي تواند در كنكورهاي دولتي و امتحانات كسب جواز كار شركت نمايد. با اين امتياز كه وي با توجه به شرايط ويژه اي كه دارد حق استفاده از وسايل و يا ديگر افراد جهت كمك  و همچنين افزايش زمان مورد نياز امتحان را دارد.

در هنگام  ارائه درخواست جهت شركت در امتحان، فرد معلول بايستي كمكهاي مورد نياز خود و همچنين در صورت لزوم درخواست وقت بيشتر جهت پاسخگوئي را  قيد نمايد.

 

21-حق تقدم در انتخاب محل Precedenza nellassegnazione di sede

فرد معلولي كه داراي بيش از 66 درصد معلوليت مي باشد، در صورت موفق شدن در امتحانات ورودي و امتحانات كسب جواز كار، نسبت به انتخاب محل تحصيل يا كار خود اولويت دارد.

 

22-بررسي و تاييد به منظور كسب مشاغل دولتي و خصوصي  Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato

در صورت اين كه فرد معلول به استخدام كشوري دست پيدا كرد نياز به ارائه گواهي صحت و سلامتي جسمي ندارد.

 

23-رفع موانع براي اجراي فعاليت هاي ورزشي، توريستي و تفريحي Rimozione di ostacoli per lesercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.

هيچگونه محدوديتي جهت اجراي فعاليتهاي ورزشي معلولين طبق تصويب وزارت بهداري وجود ندارد.

شهرداريها، اداره هاي وابسته و كميته المپيك موظف به فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت انجام فعاليتهاي ورزشي افراد معلول هستند.

هر مجموعه ورزشي كه در ايجاد تسهيلات ورزشي براي معلولين كوتاهي كند، محكوم به پرداخت جريمه از 500 الي 5000 يورو و تعطيلي مجموعه ورزشي خواهد شد.

 

24-حذف و برطرف نمودن موانع ساختماني  Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

تمامي ساختمانهاي اداري دولتي و خصوصي كه با عموم مردم در ارتباط هستند، موظف به ايجاد مسيرهاي مناسب جهت تسهيل در رفت و آمد افراد معلول به آن ساختمان مياشند.

به ساختمانهاي اداري دولتي و خصوصي كه با عموم مردم ارتباط دارند و نسبت به ايجاد مسيرهاي مناسب جهت رفت و آمد معلولين مبادرت نورزند، مجوز پايان ساخت داده نخواهد شد.

هر ساختمان خصوصي نيز جهت تبديل به ساختمان اداري دولتي و يا خصوصي كه با عموم مردم ارتباط دارند بايد نسبت به ايجاد تسهيلات ذكر شده در بند هاي فوق اقدام نمايد.

تمامي ساختمانهاي اداري دولتي و يا خصوصي كه با عموم مردم در ارتباط هستند و داراي تسهيلات ذكر شده در بندهاي فوق نمي باشند از نظر قانوني نمي توانند قابل سكونت باشند و به همين دليل طراح پروژه، مدير انجام پروژه و مسئول فني پروژه، مورد پيگرد قانوني قرار گرفته و محكوم به پرداخت جريمه از 5000 تا 25000 يورو و لغو جواز كاري مي شوند.

پرداخت هر گونه وام ساختماني به پروژه هائي كه در آن تسهيلات لازم براي رفت و آمد افراد معلول در نظر گرفته نشده ممنوع مي باشد. موسسه وام دهنده موظف است كه بخشي از وام اعطائي را جهت ايجاد تسهيلات لازم براي رفت و آمد افراد معلول  در نظر بگيرد.

 

25- دسترسي به اطلاعات و ارتباطات  Accesso alla informazione e alla comunicazione

در انجام پروژه هائي كه افراد معلول در آن جهت دسترسي به اطلاعات نيازمند به استفاده از وسايلي نظير تلفن، دكودر و ديگر تجهيزات مخابراتي و ارتباطي مي باشند، وزارت پست و تلفن موظف به همكاري و واگذاري وسايل مورد نياز به معلول مي باشد.

 

26-جابجايي و حمل و نقل گروهي Mobilità e trasporti collettivi

شهرداريها بر اساس قوانين وضع شده توسط استانداري، موظف به ايجاد تسهيلات لازم جهت استفاده معلولين از وسايط نقليه عمومي به طور آزاد و مستقل، مانند ديگر شهروندان مي باشند.

شهرداريها همچنين موظف به فراهم آوردن امكانات لازم جهت استفاده از وسايط نقليه اختصاصي براي آن دسته از معلوليني كه توانايي استفاده از وسايط نقليه عمومي را ندارند مي باشند.

استانداريها موظف هستند براي مناطقي از شهر كه زير پوشش حمل و نقل عمومي نيستند، سرويسهائي ويژه معلولين ارائه دهند.

وزير راه و ترابري موظف است جهت در نظر گرفتن جايگاه ويژه معلولين در اتوبوسهاي داخل و خارج شهري، تاكسي ها و واگنهاي قطار اقدامات لازم را به عمل آورد.

 

27-جابجايي و حمل و نقل فردي Trasporti individuali

در مورد افراد معلول داراي گواهينامه رانندگي گروه 1،2 و 3  ، واحدهاي بهداري منطقه جهت ايجاد تغييرات لازم در وسايط نقليه آنان، به ميزان بيست درصد هزينه آن را به صورت كمك بلاعوض پرداخت مينمايد.

 

28-تسهيلات براي خودروي معلول  Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate

شهرداريها ضمانت ايجاد فضاي ويژه معلولين، چه در پاركينگهاي عمومي و چه در پاركينگ هاي خصوصي را مي نمايد.

جهت استفاده از اين فضاها، فرد معلول بايستي برچسب ويژه معلولين را كه از طريق شهرداريها در اختيار وي گذاشته ميشود در داخل اتوموبيل و در جائي كه قابل رويت باشد نصب كند.

 

29-اعمال حق راي دادن   Esercizio del diritto di voto

به هنگام انتخابات و يا هرگونه راي گيري، شهرداريها موظف به ارائه سرويس جهت حمل و نقل افراد معلول به محل حضور صندوقهاي راي گيري ميباشند.

سه روز قبل از راي گيري، يك تيم پزشكي در هر شهرداري آماده ارائه گواهي ضرورت وجود همراه براي افراد معلول جهت رفتن به پاي صندوق راي ميباشد.

يك همراه مطمئن، فرد معلول را تا پاي صندوق همراهي و وي را در دادن راي ياري مي نمايد. همراه ميبايست مجوز لازم جهت همراهي فرد معلول را دريافت نموده و همچنين نمي تواند بيش از يك نفر را همراهي كند و در كارت راي معلول نيز بايست قيد شود كه نياز به همراه ميباشد.

 

30-مشاركت Partecipazione

استانداريها موظف به انجام اقدامات لازم براي ارائه مشاوره به افراد معلول جهت نحوه مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي هستند.

 

31-حق مسكن Riserva di alloggi

كليه شركتهاي ساختماني و نهادهائي خصوصي و دولتي كه از وامهاي دولتي جهت اجراي پروژه استفاده مي كنند، موظف به اختصاص بخشي از وامهاي دريافتي جهت احداث ساختمان مسكوني ويژه افراد معلول با تسهيلات ويژه مي باشند.

استانداريها و نهادهاي فعال در داخل كشور موظفند تا پايان 31 دسامبر هر سال نحوه اين تسهيلات را اعلام نمايند.

 

32-تسهيلات مالياتي  Agevolazioni fiscali

تمامي هزينه هاي درمان و مراقبت از فرد معلول مشروط بر اين كه از حداقل 5 تا حداكثر 10 درصد كل درآمد سالانه فرد معلول يا فردي كه از وي مراقبت ميكند بيشتر نباشد به منزله ماليات پرداختي تلقي و از كل مبلغ ماليات فرد كسر مي گردد.

               

33-تسهيلات Agevolazioni

والدين شاغل داراي فرزند معلول حتي اگر فقط سرپرستي فرزند معلول را به عهده داشته باشند، مي توانند در شرايطي كه فرزند آنان به دليل معلوليت در بيمارستان بستري مي باشد، تا سن سه سالگي فرزند از محل كار خود مرخصي بگيرند.

افراد ذكر شده در بند فوق ميتوانند در صورتي كه فرزند آنان بستري نباشد، تا سن سه سالگي فرزند خود روزانه به مدت دو ساعت از كارفرما مرخصي بگيرند.

از سن سه سالگي تا زماني كه فرزند به سن قانوني برسد ( 16 سالگي )، والدين مي توانند علاوه بر مرخصي استحقاقي، ماهيانه سه روز مرخصي از كارفرما درخواست كنند.

والدين يا اعضاي خانواده ائي كه سرپرستي يك فرد معلول را به عهده دارند، در صورتي كه به كار دولتي مشغول مي باشند، در انتخاب محل كار خود آزاد هستند و اداره دولتي نمي تواند بدون مجوز، ايشان را به محلي ديگر منتقل نمايد.

فرد معلول كه به سن قانوني رسيده باشد در شرايط خاص ميتواند محل كار خويش را انتخاب و نميتوان بدون اجازه وي محل كار او را به جائي ديگر منتقل كرد.

قوانين فوق در مورد افرادي كه سرپرستي افراد معلول را به عهده دارند نيز صدق مي كند.

 

34-اعضاي مصنوعي و كمك هاي فني Protesi e ausili tecnici

برطبق مصوبه وزارت بهداري به مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون هر گونه پروتز و وسايلي كه به ايجاد استقلال فرد معلول كمك مي كند، مي بايست در اختيار فرد معلول گذاشته شود.

 

35-بستري كودكان و نوجوانان معلول Ricovero del minore handicappato

در صورتي كه فرد معلول به سن قانوني نرسيده و در يك مركز بهداري بستري باشد و براي مركز بهداري نيز يقين حاصل شود كه فرد معلول داراي هيچ قيم و سرپرستي نيست، كليه مفادي  كه در اين قانون ذكر شده در مورد وي صادق ميباشد.

 

36-تشديد تنبيهات (جرايم) كيفري Aggravamento delle sanzioni penali

 مجازات هر گونه جنايت يا عمل خلاف قانون كه بر عليه يك فرد معلول انجام مي گيرد از 30 تا 50 درصد افزايش ميابد.

 

37-محاكم كيفري افراد معلول Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata

وزارت دادگستري، وزارت كشور و وزارت دفاع هر كدام در چهارچوب فعاليتهاي خويش مي بايست اقدامات لازم را جهت حمايت از فرد معلول با توجه به نياز وي در امور درماني و ارتباطي در زماني كه وي به دليل ارتكاب جرمي در حال گذراندن روند دادگاه يا محكوميت ميباشد به عمل آورند.

 

38-تفاهم نامه ها Convenzioni

جهت ارائه خدمات به شهروندان معلول، شهرداري، ادارات وابسته و همچنين واحدهاي بهداري منطقه ميتوانند به ديگر نهادها و سازمانهاي دولتي و خصوصي كه ارائه دهنده خدمات بوده و از نظر قانوني شناخته شده باشند مراجعه نمايند.

شهرداري، ادارات وابسته و واحدهاي بهداري منطقه مي توانند به موسساتي كه در نظر دارند به شهروندان معلول خدمات ارائه نمايند كمك مالي كنند.

 

39-وظايف استانداري ها Compiti delle regioni

استانداريها مي توانند در چهار چوب امكانات خويش، جهت برنامه ريزي براي خدمات دهي به شهر وندان معلول مستقلا برنامه ريزي نمايند.

استانداريها مي توانند به انجمنها، موسسات دولتي و خصوصي جهت امور ذيل مستقلا مراجعه كنند:

برنامه ريزي و مشخص كردن خدماتي كه مي توانند ارائه نمايند.

برنامه ريزي بر اساس توافقات قبلي در مورد ارائه خدمات انفرادي در زمينه آموزش و پرورش، آموزش دانشگاهي، ارائه خدمات فني و پروتزي و توانبخشي.

برنامه ريزي با همكاري دانشگاهها و موسسات تحقيقي جهت آموزشهاي تخصصي و اجراي دوره هاي باز آموزي براي معلولين.

فعاليت جهت مطالعه تكنولوژيهاي جديد براي افزايش استقلال معلول.

برنامه ريزي جهت دخالت دادن در امور اجتماعي و چگونگي سرويس دهي به فرد معلول.

كنترل نحوه انجام تمام سرويسهاي خدمات رساني.

كنترل نحوه خدمات رساني تمامي موسساتي كه از امتيازات مالي جهت ارائه خدمات استفاده     كرده اند .

آموزش افرادي كه داوطلبانه تمايل به ارائه خدمات به افراد معلول را دارند.

پيش بيني يك بودجه ساليانه جهت خدماتي كه توسط نهادهاي خصوصي ارائه مي شوند .

 

40-وظايف شهرداري ها Compiti dei comuni

شهرداريها، ادارات وابسته و واحدهاي بهداري موظفند قوانين وضع شده از طرف استانداريها را به اجرا درآورند.

در اساسنامه هر شهرداري بايد برنامه ريزي جهت آموزش معلولين و پر كردن ايام فراغت آنان و ديگر برنامه هاي خدمات رساني قيد گردد.

 

41-صلاحيت ها و وظايف وزارت امور اجتماعي و تشكيل كميته ملي براي اجراي سياست هاي متوجه معلولين Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dellhandicap

 

وزارت امور اجتماعي، نقش مديريت اجراي امور تصويبي دولت جهت معلولان را به عهده دارد.

قوانيني كه از تصويب هيئت دولت مي گذرد در اختيار وزارت امور اجتماعي گذاشته شده و اين وزارتخانه موظف است بر چگونگي به اجرا گذاشتن قوانين نظارت مستقيم داشته باشد.

جهت تسريع بخشيدن به امور معلولين، نهادي زير نظارت مستقيم نخست وزيري با عنوان كميته ملي امور معلولين وجود دارد.

اعضاي كميته فوق الذكرتشكيل شده است از وزير امور اجتماعي كه رياست جلسه را به عهده دارد، وزير كشور، رئيس خزانه، وزير آموزش و پرورش، وزير بهداري و وزير كار. همچنين در جلساتي كه اين كميته تشكيل مي دهد مي توان از ديگر وزرا نيز جهت شركت و بحث پيرامون مسائلي كه به وزارتخانه مربوطه مرتبط مي شود دعوت به عمل آورد.

وزارت امور اجتماعي هر ساله تا پايان 15 آپريل مي بايست نسبت به ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده در مورد معلولين به مجلس اقدام نمايد.

 

42-پوشش مالي Copertura finanziaria

بودجه ائي زير نظر نخست وزيري و وزارت امور اجتماعي در نظر گرفته شده كه در صورت لزوم به پروژ هائي كه به نفع افراد معلول به اجرا در مي آيد، كمك مالي ميكند.

وزارت امور اجتماعي بر اساس اعلام كميته ملي امور معلولين، اين بودجه را سالانه بين استانها بر اساس تعداد جمعيت آنان تقسيم مي كند.

از آغاز سال 1993 نيز بودجه ائي به ميزان 75 ميليون يورو كه هرسال بنا به نرخ رشد تورم افزايش ميابد جهت انجام امور ذيل در نظر گرفته شده :

تسريع در امور مختلف معلولين

اقامت در خارج از كشور جهت مداوا

تقويت سرويسهاي آموزشي جهت كودكان بستري شده معلول

خريد تجهيزات جهت مدارس براي دانش آموزان معلول

خريد تجهيزات جهت دانشگاه ها براي دانش جويان معلول

 تامين مترجم براي دانشجويان ناشنوا در دانشگاهها

جهت تحقيقات

استخدام مربيان و معلمين ويژه دانش آموزان معلول

آموزش مربيان ويژه دانش آموزان معلول

هزينه ارائه خدمات راديو تلويزيوني و تلفني

كمك به والدين يا خانواده افراد معلول

 

 

موارد ديگر

قانون شماره 68 مورخه مارس 1999

قانون حق كار براي معلولان

پارلمان ايتاليا به تازگي قانوني را در مورد استخدام افراد معلول به تصويب رسانده است كه بر اساس اين قانون شركتهائي كه بيش از 15 نفر پرسنل دارند ملزم به استخدام افراد معلول ميباشند.

اين قانون با هدف ورود افراد معلول به سيستم كاري جامعه از طريق وسايل و تجهيزات و حمايتهاي مشخص با در نظر گرفتن توانائيهاي فرد معلول از 17 ژانويه سال 2000 به اجرا در آمده است.

 

مشمولين قانون حق كار براي معلولان:

افراد معلول واجد شرايط سني براي كار كردن با معلوليت حداقل 46 %

افرادي كه در محيط كاري دچار معلوليت شدند با معلوليت حداقل 33 %

نابينايان و ناشنوايان مادرزادي

معلولين جنگي، غيرنظاميان معلول ناشي از جنگ و معلولين ناشي از خدمت

 

كار فرمايان موظفند به نسبت ذيل جهت در نظر گرفتن پست شغلي جهت معلولين در محيط كاري تحت كنترل خود اقدام نمايند:

7 % تعداد كل پستها در محيط هاي كاري با تعداد پرسنل بيش از 50 نفر

تعداد 2 پست در محيط هاي كاري با تعداد پرسنل بين 36 تا 50

تعداد 1 پست در محيط هاي كاري با تعداد پرسنل بين 15 تا 35

 

تسهيلات مالياتي جهت كارفرماياني كه مبادرت به استخدام افراد معلول مي نمايند:

اداره ماليات بر درآمد مي تواند به كارفرماياني كه مبادرت به استخدام معلولين ميكنند بر اساس درصد معلوليت فرد تخفيفات مالياتي به شرح ذيل قائل شود :

معافيت از پرداخت ماليات استخدامي به مدت 8 سال جهت فردي كه بيش از79 % معلوليت جسمي و يا بيش از 46 % معلوليت رواني دارد

تخفيف ماليات استخدامي دائمي به مقدار 50 % جهت فردي كه بين 67 تا 79 % معلوليت دارد

باز پرداخت 50 %  از هزينه هاي انجام شده جهت تغيير محيط كاري و مناسب كردن فضاي كار ويژه اشتغال معلولين با درصد معلوليت بالاي 50%

از سال 2000 ميلادي بر اساس اين قانون ، دولت همه ساله بودجه ائي به ميزان 30 ميليون يورو جهت جبران هزينه هاي انجام شده در نظر مي گيرد.

بر اساس اين قانون اگر چنانچه با اخراج فرد معلول، تعداد افراد معلولي كه در استخدام باقي ميمانند به حد نصابي كه در همين قانون به آن اشاره شد نرسد اخراج كان لم يكن تلقي شده و غير ممكن خواهد بود.

 

معلول كيست:

براساس بند دوم قانون 118  مصوبه 30 مارس 1971:

معلول كسي است كه بر اساس يك اختلال مادرزادي يا اكتسابي يا اختلال در يكي از حواسهاي خود در انجام امور روزانه يا فعاليتهاي اجتماعي دچار مشكل مي باشد. اين اختلال موقعي معلوليت شناخته مي شود كه از 33 % به بالا باشد.

معلولين جنگي، معلولين ناشي از كار و نابينايان و كرو لالها از اين قانون معاف و قانون ديگري در مورد آنها صدق مي كند.

اين قانون با توجه به درصد معلوليت فرد سرويسهاي مختلفي را براي وي در نظر مي گيرد:

معلوليت 33 %  حداقل درصد معلوليت مي باشد. با اين درصد معلوليت، فرد ميتواند درخواست پروتزهاي مورد نياز خود را انجام دهد.

معلوليت 46 % ، با اين درصد فرد ميتواند جهت استخدام كاري درخواست دهد.

معلوليت 74 % ،  با اين درصد فرد ميتواند درخواست كمك هزينه ماهيانه از دولت نمايد و دولت نيز موظف است به صورت ماهيانه براي وي حقوقي را در نظر بگيرد.

معلوليت 100 % ، با اين درصد فرد معلول امكان درخواست حق بازنشستگي از دولت را دارد و همچنين ميتواند جهت انجام امور روزمره خود درخواست يك مددكار به صورت دائم را نمايد.

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
banners
آدرس فیس بوک رایزنی فرهنگی

اینستاگرام  رایزنی فرهنگی

کانال تلگرام رایزنی

سفارت جمهوری اسلامی ایران - رم

صفحه رایزنی فرهنگی در یوتیوب

گزارش های تصویری حمید معصومی نژاد در فیسبوک

ايرانيان خارج از کشور

واحد مرکزی خبر

پرتال ایران

زبان فارسي

فارسي بياموزيم

مؤسسه اسلامي امام مهدي (عج)
vote
نظرسنجي غير فعال مي باشد
UsersStats
Visitorsofpage: 8535
Visitorsofday : 90
Visitorsofpage : 1560617
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 2.1250

صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت